ÅRSBERETNING

FOR

IL TYRVINGS

FRIIDRETTSGRUPPE

FOR VIRKSOMHETSÅRET

01.01.2002-31.12.2002

OG

BUDSJETTFORSLAG

FOR 2003

Vi kan se tilbake på enda et fremgangsrikt år for friidrettsgruppen. Mange utøvere har kunnet glede seg over personlige rekorder og flotte resultater. Året har vært svært positivt på de fleste områder selv om vi ikke nådde alle de mål vi satte for resultater i de store stevnene. Utendørssesongen ble åpnet med seier i de fleste klassene i Bølerstafetten. I Holmenkollstafetten gjorde vi ”rent bord” i juniorklassene med seier både for jentene og guttene. I tillegg løp kvinner senior inn til en flott 5. plass. Det ble også mange fine stafettresultater utover i sesongen med seier i stafett for kvinner senior i NM i Terrengløp og seier på 4x1500 m for juniorguttene i NM i stafetter. I NM i Terrengløp løp Line Tveter inn til seier i juniorklassen i tillegg til å delta på stafettlaget. Stig Vervik Ellingsen fulgte opp med seier på 800 i junior- NM og vant med det 800 m tredje året på rad. Han har vært stabil på gode tider ned mot 1.50 blank og pustet også i Rodal i nakken under senior NM hvor han tok bronse. I junior NM ble det seier i lengde til Lene Berger, mens Line fulgte opp med en 2. plass på 1500 m og 3. plass på 800 m. Også i de yngre årsklassene har det vært mange flotte enkeltprestasjoner. Og utendørssesongen fikk en flott avslutning med en knepen seier over Minerva i Lagseriefinalen på Nadderud.

I tillegg til mange gode resultater er det også veldig hyggelig å konstatere en sterk økning i antall utøvere i de yngre årsklassene (11-14 år). Det lover godt for fremtiden. Vi vurderer nå tiltak for å få øket rekrutteringen for 15 og 16 åringer. Her er det sikkert et potensial i ungdommer som ønsker et alternativ til fotball eller håndball. Vi må også være godt fornøyd med at vi har klart å rekruttere to nye, meget velkvalifiserte trenere: Petar Vukicevic på sprint/teknikk og Dan Simion for gruppen 15-18 år. Vi står derfor godt rustet foran kommende sesong og skulle også ha kapasitet til å få øket rekruttering for ungdom i alderen 15+. Vi har også styrket den sportslige oppfølgingen under ledelse av sportssjef Johnny Høgseth, ved at Jo Nesse har fått sportslig koordineringsansvar for gruppen 11-14 år. Samtidig er Jo også trener for 11 og 12 åringene. Jo har et bredt kontaktnett inne norsk idrett, og vi er meget fornøyd med at vi fikk ”rekruttert” Jo til Tyrving.

På arrangementsiden har Arrangementsutvalget og Tyrvinglekkomiteen - med mange gode med-hjelpere - hatt ansvaret for en fin avvikling av Tine-stafetten, Vårlekene, Tyrvinglekene, Barnelekene og Lagseriefinalen. Det er spesielt gledelig å se at vi i 2002 fikk en betydelig økning i antall deltakere i Tyrvinglekene med til sammen 2500 starter. Dette ga også en godt økonomisk resultat som i sterk grad bidro til at vi i Friidrettsgruppen fikk et overskudd på kr 100.000 mot et budsjettert underskudd på kr 125.000. Vi har hatt en økning i startkontingenter på over 60 % sammenlignet med foregående år. Dette gjenspeiler den flotte økningen i antall utøvere.

Et av hjelpemidlene for å planlegge den sportslige utviklingen av klubben er Handlingsplanen som hvert år blir utarbeidet av Tor Arnt Ellingsen som sportslig ansvarlig i styret. Planen blir gjennom-gått og godkjent i styret og utviklingen de siste år er et godt bevis på at klare planer og mål gir resultater.

Det sosiale miljøet i klubben betyr også mye og en god indikasjon på at dette fungerer er den årlige turen i oktober til Danebu. Sist høst hadde utøvere fra alle årsklasser pluss trenere, ledere og foreldre en fin høstweekend med snø og nydelig vær. Her samlet vil 70 ”Tyrvingere” mot 50 året før. Vi håper at vi får enda flere med til høsten.

Den fine utviklingen vi har hatt i Friidrettsgruppen kommer ikke av seg selv. Det ligger mye arbeid og engasjement fra ledere, trenere, oppmenn og foreldre og styret retter en takk til alle som har bidratt og vært med på stevner, dugnader og arrangementer. Spesielt vil vi takke Kirsten for den utrettelige og iherdige innsats hun gjør for klubben. Vi vil også takke våre samarbeidspartnere Intro (Den norske Bank), Tindra, Løpelabbet og Adidas for verdifull støtte.

For styret i friidrettsgruppen

Erik Bølling

TILLITSVALGTE

STYRET Leder Erik Bølling

Nestleder Axel Slettebøe

Styremedlem idrett Tor Arnt Ellingsen

Styremedlem arrangement Helen Karlberg

Styremedlem økonomi Kai Schjøll

Styremedlem rekrutter Jan Gateman

Aktives representanter Line Tveter, Rune Berger

SPORTSLIGE Sportssjef Johnny Høgseth

ANSVARLIGE OG Trenerrepresentanter Hans Chr. Alnæs, Jan Erik Dahler.

TRENERE Elisabeth Larsen, Hege Landgraff,

(som møter i styret) Jo Nesse

TYRVINGLEKENE Leder Kirsten Larsen

Stevneleder Siri Hemstad Tørvold

Sekretariat Jofrid Holter

Data Heine Skogseid

Funksjonærer Ebba Lund

Premier Randi Bølling

Innkvartering Lise Rogne, Marita Kildebo Kiosk Betta Bruusgaard, Eva Bruusgaard

STØTTEAPPARAT Oppmann 11-12 år Jofrid Holter

Oppmann 13-14 år Lise Rogne

Sportslig pådriver (fra 15 år) Gunnar Landgraff

ARRANGEMENTS- Leder Helen Karlberg

UTVALGET Medlemmer Hege Landgraff, Kirsti Grape,

Erik Smestad

ANDRE VERV Statistikk og Tyrvingserien Kirsten Larsen

Valgkomite Bjørn R. Berntsen, Tor Arnt Ellingsen

Hovedstyret Bjørn Skaugvold

Klubbhusstyret Randi Bølling, Odd Øyen

NFIF/Apellutvalget Tor Solem

NFIF/Dommerutvalget Siri Hemstad Tørvold

NFIF/Statistikk- og rekordutvalget Jo Nesse

NFIF/Teknisk komite Jo Nesse

AFIK/medlem idrettslig utvalg Heine Skogseid

AFIK/varamedlem styret Jofrid Holter

AFIK/varamedlem revisjon Kirsten Larsen

Det har i 2002 vært avholdt 5 ordinære styremøter, samt møter innen de forskjellige utvalgene.

UTMERKELSER

Jo Nesse ble under NM i Sandnes tildelt Norges Fri-idrettsforbunds Fortjenestemedalje for administrativ innsats. Dette er NFIF's høyeste utmerkelse for administrativ innsats, og Jo fikk medaljen på bakgrunn av hans mange årige innsats for norsk friidrett, ikke minst som leder av forbundets statistikk- og rekor-utvalg hvor han har vært leder siden 1982. Friidrettsgruppen gratulerer Jo med Fortjenestemedaljen, og synes det er veldig flott - og inspirerende - at han nå også har tid og anledning til å være trener i Tyrving.

Line Tveter og Nicolai Bølling ble i 2002 tildelt Bærum Kommunes idrettsstipend. Stipendets beløp var på kr 5000 pr. person.

MEDLEMMER

I 2002 har det vært en formidabel økning av medlemmer i friidrettsgruppen, og pr. 31.12.02 er det totalt registrert 260 (208) medlemmer i IL Tyrvings friidrettsgruppe, med følgende alders- og kjønnsfordeling:

Jenter t.o.m. 16 år 56 (31) Jenter 17 år og eldre 69 (66)

Gutter t.o.m. 16 år 54 (32) Gutter 17 år og eldre 81 (79)

Til sammen 260 medlemmer (208 i 2001)

AKTIVE UTØVERE

Det har i løpet av 2002-sesongen blitt registrert individuelle resultater for totalt 128 utøvere, som er en svært gledelig opptur fra fjoråret. Alders- og kjønnsfordeling for disse utøverne er for de siste fem årene som følger:

1998 1999 2000 2001 2002

Jenter 11-14 år 20 26 36 24 36

Jenter 15-18 år 9 11 13 12 12

KJ/KS 1 6 7 10 8

Gutter 11-14 år 20 25 27 18 45

Gutter 15-18 år 20 17 13 9 15

MJ/MS 1 5 8 6 12

Totalt 71 90 104 79 128

I tillegg til disse utøverne, er det også utøvere som kun har deltatt i stafetter.

INFORMASJON

Skriftlig informasjon til utøvere og andre medlemmer i friidrettsgruppen har foregått på følgende måte:

RUNDSKRIV

Utøverne har blitt skriftlig informert om stevner, treningsleirer, møter etc.

TYRVING-NYTT

Friidrettsgruppens andel av stoff i Tyrving-Nytt er betydelig, og det er svært gledelig å kunne konstatere meget god respons fra utøverne når det gjelder reportasjer fra stevner og trenings-leirer.

HJEMMESIDEN

Samarbeidet med Asker og Bærums Budstikke ang. hjemmesiden fortsatte i 2002, inntil slutten av året da Tyrvings nye hjemmesider ble klare - for begge gruppene og Hovedstyret. Henning Spjelkavik i orienteringsgruppen har ansvaret som webmaster, og Kirsten Larsen har ansvaret for oppdatering av friidrettsgruppens sider.

MAIL

I økende grad er mail blitt en meget viktig informasjonsfaktor. Tilbakemelding fra foreldre tilsier at dette er en informasjonsmåte som er å foretrekke fremfor skriv.

ØKONOMI

Den økonomiske utviklingen i 2002 har fortsatt den positive trenden fra de siste årene og regnskapet ble gjort opp med et overskudd på kr 100.737 tilsvarende overskuddet fra året før. Det ble budsjettert med et underskudd på kr 125.000 og resultatet ble kr 225.000 bedre enn budsjett. Budsjettet var ekspansivt på kostnadssiden og nøkternt på inntektssiden.

Inntektene på kr 801.154 var en økning på kr 167.000 fra foregående år. Økningen kom primært fra økte treningsavgifter som følge av økt antall utøvere, en betydelig økning i inntekter fra Tyrvinglekene fra kr 118.000 til kr 185.000 samt en økning i dugnadsinntekter fra kr 142.000 til kr 188.000.

Kostnadene økte med kr 166.000 til kr 721.000. Kostnadene ble totalt kr 19.000 lavere enn budsjettert. Kostnader til idrett utgjorde kr 359.000 som var vesentlig lavere enn budsjettet på

kr 450.000. Dette skyldes blant annet at færre trenere og mindre kostnader til trenere enn fortutsatt, samt noe lavere kostnader til stevner og opphold. Startkontingenter økte med kr 50.000 til kr 130.000 som følge av økt antall utøvere og økt aktivitet for den enkelte utøver. Reisekostnader utgjorde kr 126.000 som var kr 24.000 lavere enn budsjettert. Sammenlignet med året før viste reisekostnadene en økning på kr 51.000. Reisekostnadene har sammenheng med aktiviteten men er mest avhengig av hvor i landet de store stevnene blir arrangert. Kostnader til idrettsmateriell var kr 39.000 mot budsjettert kr 10.000. Dette skyldes innkjøp av ikke budsjetterte hekker og elektronisk testutstyr. Som følge av de siste års positive utvikling er likviditetsbeholdningen nå øket til kr 704.000. Justert for fordringer, forskuddsbetalinger og kortsiktig gjeld utgjorde likviditetsreserven kr 657.000 pr. 31.12.02.

For 2003 opprettholdes den vedtatte satsing med en elite- og en rekrutteringsgruppe. Samtidig er det en økt satsing i alle årsklasser med økt antall utøvere og styrket trenerkapasitet. Dette medfører en økning i kostnadsbudsjettet kra kr 721.000 i 2002 til kr 936.000 i budsjettet for 2003. Inntekter er budsjettert med kr 765.000 som gir et budsjettert underskudd på kr 131.000. Med en likviditetsreserve på kr 657.000 vurderer styret dette som forsvarlig. Budsjettet er nøkternt på inntektssiden og ekspansivt på kostnadssiden. Selv om det er budsjettert med et underskudd er det et klart mål å arbeide videre med inntektsbringende aktiviteter med mål om balanse mellom inntekter og kostnader ved årets utgang.

TRENINGSAVGIFTER

Ute Inne Treningstilbud

11-14 år kr 850 kr 850 1 trening pr. uke

11-14 år kr 1250 kr 1250 2-3 treninger pr. uke

15-18 år kr 1250 3 treninger pr. uke

Sprint og mellomdistanse kr 1650 kr 1650 3-4 treninger pr. uke

For utøvere i sprint/teknikk og mellomdistanse var overtrekksdress og konkurransetøy inkludert, og for de andre gruppene var college-genser og t-skjorte inkludert i treningsavgiften.

Kostnader til startkontingenter var inkludert i treningsavgiftene. Dette gjaldt også adgang til trening i Holmenhallen, Norges Idrettshøyskole og Ekeberg.

IDRETT

ADMINISTRASJON

2002 var året der vår målrettede satsing slo ut i full blomst. Søkingen til klubben i de yngste aldersklasser har vært formidabel, og vi har virkelig måttet ta tak for å ta unna. Det ble levert gode og til dels glimrende resultater i stort sett alle aldersgrupper. Vi greide også å beholde de mest markante utøverne etter at videregående og militærtjeneste var avsluttet. Dette er en meget viktig faktor i den langsiktige strategien med å utvikle Tyrving til å bli en av den fremste klubbene i Norge både mht bredde og prestasjoner. Gledelig er det også at vi på trenersiden har fått kraftige forsterkninger blant de yngste og at vi i de eldste årsklasser nå sitter med de beste trener- ressurser som er å oppdrive her til lands.

TRENERE

Følgende trenere har vært engasjert:

11-18 år Elisabeth Larsen, Hege Landgraff, Kalle Wiggen, Per Morten Hoff, Jo Nesse,

Dan Simion

Sprint/teknikk Lin Andersen, Hans Chr. Alnæs, Petar Vukicevic

Mellomdistanse Christina Sandvand, Jan Erik Dahler, Truls Starckjohann, Johnny Høgseth,

Bjørn S. Nilsen, Per Rune Omjord

TRENINGSGRUPPER

Tyrving har hatt følgende treningsgrupper:

TRENINGSSTEDER

Utetreningen har foregått på Nadderud Stadion, og innetreningen på Levre skole, Nadderud v.g skole, Klubbhuset, Oslo International School, Holmen idrettshall, Ekeberg idrettshall og Norges Idrettshøyskole.

TRENINGSLEIRE/SAMLINGER/TURER

Vinter Det ble arrangert treningsleir i Portugal for elitesatsingsgruppen. Alle de åtte utøverne i elitesatsingsguppen deltok, og Jan Erik Dahler og Hans Chr. Alnæs var trenere.

I forbindelse med Bamselekene i Stangehallen deltok 13 utøvere (11-15 år) på opplegget til Akershus Friidrettskrets. Hege Landgraff, Jofrid Holter og Jan Gateman var ledere for Tyrvings utøvere.

Vår 24 utøvere deltok på treningsleir i Portugal i påsken. Trenere var Christina Sandvand, Jan Erik Dahler, Hans Chr Alnæs og Johnny Høgseth.

Jan Erik Dahler og Johnny Høgseth var med som leder til NM i terrengløp.

Sommer 27 utøvere deltok i NM stafetter i Elnesvågen. Johnny Høgseth, Jan Erik Dahler og Hans Chr. Alnæs var med som trenere.

19 utøvere var med på treningsleir i Karlstad i juli/august under ledelse av Christina Sandvand, Johnny Høgseth og Jan Erik Dahler.

Jan Erik Dahler og Hans Chr. Alnæs var med som trenere til Junior-NM på Lillehammer og NM i Sandnes.

23 utøvere var med på stevnetur til Karlstad og deltakelse på Gøtas Ungdoms-spel. Hege Landgraff og Elisabeth Larsen var med som trenere, og Jofrid Holter og

Kirsten Larsen var med som ledere.

Høst I slutten av oktober ble det arrangert weekendtur til Danebu i Valdres. Det deltok rundt 70 utøvere, foreldre og søsken. Et meget positivt initiativ som i år ble arrangert for 4. gang med rekordoppslutning! En kombinasjon av trening, informasjon og sosialt samvær.

REPRESENTASJON

I NM-terrengløp på Osterøy var det med totalt 11 utøvere fra Tyrving (1 i 2001) . Det var: Line Tveter, Josefin Johannessen, Rønnaug Schei, Marit Roaldset, Stig Vervik Ellingsen, Nicolai Bølling, Magnus Lindahl, Thomas Høgseth, Gaute Gundersen, Stig Ketil Andersen og Erik Landgraff.

I stafett-NM i Elnesvågen deltok 27 (23 i 2001) utøvere. Dette var: Ane Brochmann, Line Tveter, Ida Landgraff, Kristine Skogseid, Ane Høgseth, Lillian V. Berge, Josefin Johannessen, Lene Berger, Elisabeth Bache-Wiel, Camilla Ulvøy Johansen, Christian Smestad, Alexander Borg, Andreas Pettersen, Magnus Lysén, Magnus Lindahl, Rune Berger, Magne Skovli, Øyvind Skovli, Gaute Gundersen, Thomas Høgseth, Nicolai Bølling, Kristian Tørvold, Stig Vervik Ellingsen, Stig Ketil Andersen, Øystein Svendsen, Erik Landgraff og Christopher Slettebøe.

I Junior-NM på Lillehammer deltok 16 Tyrving-utøvere (mot 13 i 2001). Det var Ane Høgseth, Elisabeth Bache-Wiel, Erik Landgraff, Gaute Gundersen, Ida Landgraff, Josefin Johannessen, Jørgen Nordskar, Kristian Tørvold, Kristine Skogseid, Lene Berger, Magne Skovli, Nicolai Bølling, Rune Berger, Stig Vervik Ellingsen, Thomas Høgseth og Øystein Svendsen.

I Hoved-NM i Sandnes deltok Lene Berger, Line Tveter, Nicolai Bølling, Stig Vervik Ellingsen og Rune Berger (1 utøver i 2001).

I UM deltok 15 Tyrvingutøvere (11 i 2001). Dette var Ane Høgseth, Elisabeth Bache-Wiel, Ida Landgraff, Josefin Johannessen, Gaute Gundersen, Erik Landgraff, Herman Ness, Alexander Borg, Christopher Slettebøe, Tiril Gisletun Hanssen, Kristine Skogseid, Andreas Pettersen, Magnus Lysen, Jo Nordskar og Sindre K. Hilden.

Christopher Slettebøe deltok på Akershus-laget i distriktskamp mot lag fra Sverige (mot 2 deltakere i 2001). Harald Berge og Håkon Skogseid deltok på Akershus-laget i kretskamp mot andre friidrettskretser.

Line Tveter deltok i Nordisk juniorlandskamp. I tilsvarende landskamp i 2001 deltok det fire utøvere fra Tyrving. Line Tveter deltok også på det norske juniorlandslaget i nordisk mesterskap i terrengløp. Det var to deltakere fra Tyrving med i 2001.

SOSIALE SAMMENKOMSTER

Det har vært avholdt følgende sosiale sammenkomster:

HANDLINGSPLAN

SPORTSLIGE MÅLSETTINGER

RESULTAT

Være blant de tre beste lagene i begge klasser + VINNE 1 i Toroddstafetten, BUL-statetten og Barnas Holmenkoll-stafett

Toroddstafetten: Avlyst

BUL-stafetten: Avlyst

Barnas HK-stafett:

Nr.5 og 7

Vinne begge juniorklassene i Holmenkollstafetten og bli blant de SEKS beste lagene i Kvinner elite

Kvinner junior: Nr. 1

Menn junior: Nr. 1

Kvinner elite: Nr. 5

2 medaljer i NM

1 medalje

8 medaljer i jr. NM

5 medaljer

8 medaljer i UM

6 medaljer

4 medaljer i stafettmesterskapet

7 medaljer

Seier i Lagseriefinalen i Akershus

Tyrving ble nr. 1

3 deltakere i Telenor-lekene

Ikke arrangert

3 deltakere med på jr. landslaget

1 deltaker

TYRVINGTABELLEN

Norges Friidrettsforbunds foretok før utesesongen startet en revisjon av Tyrvingtabellen.

TYRVINGSERIEN

Kirsten Larsen har hatt ansvaret for Tyrvingserien. Deltakerantallet viste en nedgang fra fjoråret. Tyrvings plasseringer er følgende:

KLASSE

ANTALL LAG

PLASSERING I 2002

PLASSERING I 2001

Jenter 11-14 år

20

8-14-20

12-17

Jenter 15-18 år

8

7

7-12

Kvinner 19-22 år

2

2

4

Gutter 11-14 år

19

4-15-18

6-19

Gutter 15-18 år

7

6

10

Menn 19-22 år

5

5

5

RESULTATER

Dette er et lite resymé, det vises ellers til egen statistikkdel for utøvernes enkeltresultater:

LANDSKAMPER

Europacup senior

Stig Vervik Ellingsen

800m

Nordisk juniorlandskamp

Line Tveter

800m og 1500m

Nordisk juniormesterskap terrengløp

Line Tveter

4,5km

NORGESMESTERSKAP Plasseringer blant de 6 beste:

NM

Nr. 3

Stig Vervik Elllingsen

MS

800m

1,54,46

Nr. 4

Lene Berger

KS

Lengde

5,88

Nr. 6

Nicolai Bølling

MS

1500m

3,56,47

Jr.NM

Nr. 1

Lene Berger

KJ22

Lengde

5,81

Nr. 1

Stig Vervik Ellingsen

MJ22

800m

1,50,55

Nr. 2

Line Tveter

KJ19

1500m

4,38,32

Nr. 3

Line Tveter

KJ19

800m

2,16,42

Nr. 3

Magne Skovli, Rune Berger, Nicolai Bølling, Stig Vervik Ellingsen

MJ

1000m stafett

1,57,66

Nr. 4

Ida Landgraff

KJ19

800m

2,18,06

Nr. 4

Gaute Gundersen

MJ19

2000m hinder

6,29,17

Nr. 4

Camilla Ulvøy Johansen, Ane Høgseth, Ida Landgraff, Lene Berger

KJ

1000m stafett

2,20,90

Nr. 5

Thomas Bruusgaard Høgseth

MJ22

3000m hinder

9,31,72

Nr. 6

Rune Berger

MJ22

200m

22,62

UM

Nr. 1

Josefin Johannessen

J17-18

800m

2,18,08

Nr. 1

Gaute Gundersen

G17-18

2000m hinder

Nr. 2

Elisabeth Bache-Wiel, Ane Høgseth, Kristine Skogseid, Ida Landgraff

J17-18

1000m stafett

2,23,18

Nr. 3

Ane Høgseth

J17-18

400m

62,21

Nr. 3

Elisabth Bache-Wiel

J17-18

300m hekk

47,49

Nr. 3

Alexander Borg

G16

300m hekk

42,68

Nr. 4

Ida Landgraff

J16

800m

2,18,76

Nr. 4

Sindre Hilden, Christopher Slettebøe, Herman Ness, Gaute Gundersen

G17-18

1000m stafett

2,06,82

Nr. 6

Tiril Gisletun Hanssen

J15

2000m

7,31,69

Stafett-NM

Nr. 1

Thomas Høgseth, Stig Ketil Andersen, Nicolai Bølling, Stig Vervik Ellingsen

MJ

4x1500m

16,33,18

Nr. 2

Josefin Johannessen, Ida Landgraff, Ane Brochmann, Line Tveter

KJ

4x800m

9,29,42

Nr. 2

Gaute Gundersen, Kristian Tørvold, Øystein Svendsen, Christopher Slettebøe

Ung-dom

4x600m

5,47,26

Nr. 3

Alexander Borg, Rune Berger, Magne Skovli, Øyvind Skovli

MJ

4x100m

44,64

Nr. 3

Ane Høgseth, Kristine Skogs-eid, Line Tveter, Lene Berger

KJ

4x400m

3,59,34

Nr. 3

Josefin Johannessen, Kristine Skogseid, Ane Brochmann, Ida Landgraff

Ung-dom

4x600m

6,50,86

Nr. 3

Rune Berger, Magnus Lindahl, Nicolai Bølling, Stig Vervik Ellingsen

MJ

4x400m

3,22,18

Nr. 4

Stine Førland, Elisabeth Bache-Wiel, Lillian Victoria Berge, Ane Høgseth

Ung-dom

4x100m

52,50

Nr. 4

Alexander Borg, Øystein Svendsen, Kristian Tørvold, Gaute Gundersen

Ung-dom

4x100m

46,30

Nr. 5

Elisabeth Bache-Wiel, Camilla Ulvøy Johansen, Lene Berger, Ane Høgseth

KJ

4x100m

49,92

Terreng-NM

Nr. 1

Line Tveter

KJ

2km

7,13

Nr. 1

Line Tveter, Rønnaug Schei, Josefin Johannessen, Marit Roaldset

KS

2-6-2-6km

59,28

Nr. 3

Josefin Johannessen

KJ

2km

7,23

Nr. 3

Marit Roaldset

KS

2km

6,49

Nr. 4

Rønnaug Schei

KS

2km

6,49

Nr. 6

Stig Vervik Ellingsen

MJ

2km

5,59

HALL-NM

Nr. 1

Lene Berger

KS

Lengde

5,70

Nr. 6

Camilla Ulvøy Johansen

KS

60m

7,90

UM INNE

Nr. 3

Camilla Ulvøy Johansen

KJ

60m

7,83

Nr. 4

Camilla Ulvøy Johansen

KJ

100m

12,60

Nr. 6

Øyvind Skovli

MJ

60m

7,33

KRETSMESTRE

G11

Henrik Gateman

800m

2,35,48

G11

Henrik Gateman

Terreng 900m

3,03

G14

Harald Berge

Terreng 1500m

5,02

G15

Magnus Lysen

800m

2,19,14

G15

Magnus Lysen

2000m

6,28,39

G16

Christian Smestad

800m

2,20,88

G17

Christopher Slettebøe

800m

2,02,18

G18

Kristian Tørvold

400m

52,03

G18

Øystein Svendsen

800m

2,03,04

J11-12

Ingerlise W. Jensen, Kaia Aars, Tine Teigene Dalen

3x800m

8,58,34

J12

Stephanie Carr

Terreng 900m

3,25

J14

Marie Tørvold

60mhk

11,45

J15

Tiril Gisletun Hanssen

800m

2,35,44

J15

Tiril Gisletun Hansen

Terreng 1500m

5,40

J16

Ida Landgraff

Terreng 1500m

5,35

J17

Lillian Victoria Berge

100m

13,59

J17

Lillian Victoria Berge

200m

28,52

J17

Elisabeth Bache-Wiel

400m

62,71

KV40-44

Lotta Legernes

Terreng 2400m

9,18

MS

Rune Berger

100m

11,55

MS

Rune Berger

200m

23,39

MS

Rune Berger

400m

52,18

VINNERE I STØRRE STEVNER

Tyrvinglekene

Håkon Skogseid

G14

Høyde

1,63

Alexander Borg

G16

300m hekk

42,36

Stig Vervik Ellingsen

MJ

800m

1,50,17

Ida Landgraff

J16

800m

2,22,52

Josefin Johannessen

J17-18

800m

2,21,33

Lene Berger

KJ

Lengde

5,91

Camilla Ulvøy Johansen, Lisa Svarva, Josefin Johannessen, Lene Berger

KJ

1000m stafett

2,24,26

Norway Games

Tiril Stillufdatter Karlsen

J11

Høyde

1,25

Ida Landgraff

J16

800m

2,19,54

Line Tveter

KJ

800m

2,17,26

Håkon Skogseid

G14

Lengde

5,74

STAFETTER (plasseringer og tider i 2001 i parentes)

Fjellhamarstafetten

Nr. 1

Menn junior

24,35

Porselensstafetten

Nr. 1

Gutter (13-14)

2,21,1

Nr. 1

Jenter (11-12) 1. lag

2,40,6

Nr. 2

Gutter (11-12)

2,39,2

Nr. 3

Jenter (13-14) 1. lag

2,30,6

Nr. 6

Jenter (13-14) 2.lag

2,47,4

Nr. 6

Jenter (11-12) 2. lag

2,55,2

Strømmenstafetten

Nr. 3

Jenter (11-18)

2,50,8

Nr. 3

Gutter (11-18)

2,43,7

Bølerstafetten

Nr. 1 (1)

KJ 1.lag

14,03 (14,34)

Nr. 2

KJ 2.lag

14,58

Nr. 1 (1)

MJ 1.lag

11,40 (12,06)

Nr. 2

MJ 2.lag

12,25

Nr. 4

MJ 3.lag

12,52

Barnas HK-stafett

Nr. 7 (3)

Jenter (11-13)

4,18 (4,17)

Nr. 5 (3)

Gutter (11-13)

4,14 (4,03)

Holmenkollstafetten

Nr. 1 (2)

Kvinner junior

63,03 (65,08)

Nr. 1 (6)

Menn junior

49,58 (53,49)

Nr. 5 (5)

Kvinner elite

59,40 (59,06)

KLUBBKONKURRANSER - (fjorårets resultat i parentes)

Lagseriefinalen Akershus 11-14 år

Nr. 1 (4)

intro…Tyrvinglekene

Nr. 2 (2)

intro…Norway Games

Nr. 3 (2)

Sammenlagt Tyrvinglekene-Norway Games-G-sportlekene

Nr. 3 (5)

NYE KLUBBREKORDER

60m hk 68cm - 11år

Tine Teigene Dalen

10,85

21.09.02

300mhk 76 - 17år

Elisabeth Bache-Wiel

47,13

16.06.02

Høyde-12år

Mia Haave

1,46

21.09.02

Diskos - 11år

Katja Sandegren

10,24

01.10.02

Spyd - KJ og KS

Lene Berger

33,57

23.08.02

200m - 11år

Henrik Gateman

29,8

09.09.02

600m - 11år

Henrik Gateman

1,48,97

14.07.02

60mhk 68 - 11år

Jakob S. Næss

11,48

26.09.02.

100mhk 91 - 18år

Herman Ness

14,66

30.08.02

110mhk 91-18år

Herman Ness

15,60

01.05.02

Lengde satssone - 14år

Håkon Skogseid

5,74

21.06.02

Slengball 1kg- 11år

Per Johan Edwinson

22,67

21.09.02

800m - MJ og MS

Stig Vervik Ellingsen

1,50,17

16.06.02

VINNERE AV TJALVE-KRUSENE

Jenter

Ida Landgraff

16 år

600m

1,37,35

1031 poeng

Gutter

Erik Landgraff

Gaute Gundersen

18 år

18 år

3000m

2000m hinder

9,02,94

6,23,76

965 poeng

965 poeng

Statuttene er følgende:

10 PÅ TOPP

J11-14 år

Mia Haave

12 år

Høyde

1,46

1032 poeng

J15-18 år

Ida Landgraff

16 år

600m

1,37,36

1031 poeng

Kvinner

Line Tveter

19 år

800m

2,11,90

841 poeng

G11-14 år

Håkon Skogseid

14 år

Lengde

5,74

997 poeng

G15-18 år

Erik Landraff

Gaute Gundersen

18 år

18 år

3000m

2000m hinder

9,02,94

6,23,76

965 poeng

965 poeng

Menn

Stig Vervik Ellingsen

21 år

800m

1,50,17

930 poeng

NB! Poengene for 11-18 år er utregnet etter Tyrving-tabellen, mens poeng for kvinner og menn

er utregnet etter den internasjonale tabellen.

NFIF-SERIENE - (fjorårets resultat i parentes)

Damer

1. div.: Nr. 12 (1 i 2. div.)

18364 poeng (15198 poeng)

Menn

3. div.: Nr. 2 (11)

14049 poeng (14015 poeng)

ARRANGEMENTER

Utvalget har bestått av Helen Karlberg (leder), Hege Landgraff, Kirsti Grape og Erik Smestad. I tillegg har Kirsten Larsen deltatt på planleggingsmøter og gjennomføringer. Utvalget fordelte på vårparten stevnene på de forskjellige foreldregruppene og satte opp stevneledere. En egen komité hadde ansvaret for Tyrvinglekene. Utvalget er godt fornøyd med foreldrenes og de eldre utøvernes velvillighet når det gjelder å stille opp som funksjonærer til stevner.

EGNE STEVNER I 2002:

2.februar

Friidrettens Dag

14.-16. juni

intro… Tyrvinglekene

26. april

Skolemesterskap terrengløp

31. august

Barnelekene

6. mai

Kretsmesterskap og klubbmesterskap terrengløp

10. sept.

Kretsstevne

22. mai

TINE-stafetten for skoler

21. sept.

Lagseriefinalen

22. mai

Vårleker for barn

10. okt.

4-kamp 11-14 år

28. mai

Lagseriestevne

FRIIDRETTENS DAG PÅ LEVRE SKOLE 2. FEBRUAR.

Stevneleder: Arrangementsutvalget, funksjonærer var utøvere fra mellomdistansegruppen.

Det var første gangen Tyrving arrangerte denne dagen. Det var 6 øvelser med 88 deltakere til tross for lite reklame rundt dagen. Som arrangør fikk Tyrving en pakke med utstyr fra Friidretts-forbundet, samt t-shirt og diplom til deltakerne. Positiv tilbakemelding fra deltakere og foreldre.

SKOLEMESTERSKAP I TERRENGLØP (5.GANG) PÅ KALVØYA 26. APRIL

Stevneleder: Kirsten Larsen.

Det var med 61 deltakere, en hyggelig økning fra fjorårets 47 deltakere. Premieutdeling og informasjon om Tyrving i klubbhuset etter løpet. Stort rekrutteringspotensiale, spesielt i forhold til mellomdistansegruppen.

KM TERRENGLØP PÅ KALVØYA 6.MAI

Stevneleder: Siri Hemstad Tørvold.

Det var med ca 70 deltakere. Det var også løyper for utøvere under 11 år. Det var få deltakere fra Tyrving over 14 år. Flott sommervær.

Distanser: 100m (t.o.m. 7 år), 200m (t.o.m. 10 år), 400m og 800m (fra 11 år) og 1600m (fra 15 år).

TINESTAFETTEN PÅ NADDERUD 22. MAI

Stevneleder: Kirsten Larsen.

Stafetten avviklet på Nadderud stadion. 217 lag klasselag påmeldt (1700 elever). Stor stemning og full innsats. Et av landets største Tine-stafett-arrangementer. Det var 10 gangen stafetten ble arrangert. Denne gangen var det også heia-rop og stor stemning på tribunen.

VÅRLEKENE (6. GANG) PÅ NADDERUD 22 .MAI

Stevneledere: Arrangementsutvalget.

Stort oppmøte, 282 ivrige barn. Positiv omtale i Budstikka. Øvelser: 60m-lengde-kule-høyde-ball.

LAGSERIESTEVNE PÅ NADDERUD 28. MAI

Stevneleder: Kirsten Larsen.

Regnet pøste ned, men deltakerne i alderen 11-14 år viste en utrolig innsatsvilje.

Øvelser: ball, 60 m, lengde og 800m

intro… TYRVINGLEKENE (53. GANG) PÅ NADDERUD 14-16. JUNI

Stevneleder: Siri Hemstad Tørvold.

Antall deltakere: ca 975 utøvere, 2500 individuelle starter og 70 stafettstarter. 20 % økning fra 2001. Veldig positivt. Blandet vær og stort salg i kiosken. Resultatene ble lagt ut på internett etter stevneslutt hver dag. Gode tilbakemeldinger fra utøverne og stor innsats fra alle funksjonærer.

BARNELEKENE (52. GANG) PÅ NADDERUD 31. AUGUST

Stevneledere: Arrangementsutvalget.

419 deltakere - stor økning fra 2001. Stor innsats og mange glade barn. Mange positive tilbakemeldinger fra barn og foreldre.

Øvelser: 60m-lengde-høyde-kule-ball.

KRETSSTEVNE PÅ NADDERUD 10.SEPT.

Stevneleder: Jan Erik Dahler.

Øvelser; 11-12 år 60m; 13-14 år 200m. > 15 år 800, kule, høyde.

LAGSERIEFINALEN PÅ NADDERUD 21. SEPTEMBER

Stevneleder; Arne Sæther

Øvelser; 60m, 800 m, terrengløp, 60m hekk, diskos, slengball, kule, lengde, høyde og 4x60m stafett.

Positiv tilbakemelding fra Akershus Friidrettskrets - Tyrving får ansvaret også i 2003. Bra vær og et flott resultat der Tyrving vant etter noen år med Minerva-dominans. Et stevne som ble arrangert uten Kirsten Larsen !!

4-KAMP FOR 11-14 ÅR PÅ NADDERUD 10. OKTOBER

Stevneleder; Kirsten Larsen og arrangementsutvalget

Øvelser; 60 m, 800 m, ball, lengde.

Ca 40 deltakere som sto på for fullt i mørket og kulden.

DOMMERE

IL Tyrvings friidrettsgruppe har i 2002 hatt følgende registrerte dommere:

Kjell Finborud FD Vidar Helmersen KD

Siri Hemstad Tørvold FD Torstein Pedersen KD

Johnny Høgseth FD Haakon Alfstad KD

Inger Egtvedt FD Stein Lund KD

Bjørn R. Berntsen KD Ebba Lund KD

Kirsten Larsen KD Rune Berger KD

Jan Askhov KD Henning Solem KD

Jofrid Holter KD Tone Loge KD

Gunnar Landgraff KD Hege Landgraff KD

Finn Tveter KD. Magne Skovli KD-aspirant

Lene Berger KD

FD = forbundsdommer KD = kretsdommer

I 2002 ble det ikke utdannet nye dommere fra IL Tyrving. --> [Author:K]

9